Uitvoering (beleids)onderzoek inbesteden bij gemeenten

Aan onderzoeksbureau Lexnova is door de directie Mededinging en Consumenten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opdracht verleend om een onderzoek te doen naar inbesteden bij gemeenten.

Inbesteden gaat over het besluit van een overheid om bepaalde (economische) activiteiten zelf uit te voeren in plaats van deze uit te besteden aan de markt. Het gaat dan bijvoorbeeld om overheden die schoonmakers en beveiligingsmedewerkers in eigen dienst neemt, in plaats van voor deze dienstverlening (via een aanbesteding) een private partij in te huren.

De aanleiding voor dit onderzoek vormt de motie van het Kamerlid Armhaouch (CDA) c.s., die de regering heeft verzocht te bezien hoe een digitaal register inbesteden kan worden opgezet. Over de mate van inbesteden ontstaan bij verschillende partijen echter verschil van inzicht. Vanwege deze verschillende beelden is het zinvol om onafhankelijk onderzoek te doen naar de mate waarin inbesteding door overheden plaatsvindt en de wijze waarop dit proces verloopt. Voor dit onderzoek is ervoor gekozen om de focus te leggen op gemeenten.

Het onderzoek bestaat onder meer uit een digitale enquête onder alle gemeenten en relevante samenwerkingsorganisaties van gemeenten in Nederland.