Verbetering werkprocessen

Cases Werkverbeteringsprocessen

Enkele van onze procesverbeteringsprojecten:
Werkprocessen 'discrepantie zuiveringsheffing' waterschap Zuiderzeeland
Op dit moment is Lexnova bezig om samen met het waterschap de werkprocessen rond de aanpak van discrepantie te optimaliseren. Discrepantie is het verschil tussen enerzijds de vervuiling van afvalwater die correspondeert met het totaal van de zuiveringsheffing aan huishoudens en bedrijven (dus: de ‘belaste’ vervuiling) en anderzijds de gemeten vervuiling bij de zuiveringsinstallaties (de feitelijke vervuiling). Aanpak van discrepantie is lastig door de betrokkenheid van meerdere actoren, de diverse herkomt van benodigde gegevens en de arbeidsintensieve analysemethoden. Er is nog weinig ervaring met analyse die tot effectieve maatregelen heeft geleid. Lexnova werkt aan een adequate procesinventarisatie en -verbetering.
Nieuwe werkwijzen vergunningverlening samenwerkingsverband Hoogeveen - De Wolden
Lexnova heeft de integratie begeleid van de werkwijzen van de vergunningverlening (ruimtelijke vergunningen) van beide gemeenten. Nadat een gemeenschappelijke werkorganisatie was gevormd, ontstond er behoefte aan synchronisatie van werkwijzen in het Wabo-loket en de afhandeling van aanvragen. Met het nieuwe team is op zoek gegaan naar een gemeenschappelijke werkwijze. Dat heeft geresulteerd in een basis voor een nieuwe, geïntegreerde aanpak waarin al snel een onderscheid wordt gemaakt in eenvoudig af te handelen en meer complexe aanvragen.
Werkwijze handhaving en toezicht waterschap Zuiderzeeland
In een tweetal sessies met het team handhaving en toezicht is geïnventariseerd welke knelpunten zich voordoen in de uitvoering van toezicht en op welke wijze die aangepakt kunnen worden. Leidraad daarbij was de optimalisering van zaakgericht werken, met behulp van digitale checklists en het zaaksysteem.
Lean werken vergunningverlening waterschap Zuiderzeeland
In meerdere projecten zijn de werkprocessen voor het verlenen van keurvergunningen en het afhandelen van meldingen (en verlenen van vergunningen) voor grondwateronttrekkingen en lozingen doorgelicht. Vanuit lean perspectief is vervolgens gezamenlijk met medewerkers gezocht naar procesverbeteringen. Dat resulteerde in concrete en gedetailleerde verbetervoorstellen, die er inmiddels toe hebben geleid dat de efficiëntie en kwaliteit van de processen sterk is verbeterd.
Werken met snelle vergunningverlening Noordoostpolder
In dit project is onderzocht onder welke condities een bepaalde categorie omgevingsvergunningen binnen vijf werkdagen na binnenkomst van de aanvraag verleend kan worden. Het betrof een analyse van de juridische en van de organisatorische randvoorwaarden, wat resulteerde in de beschrijving van twee implementatiescenario’s.
Lean werken vergunningverlening waterschap Vechtstromen
Op basis van een grondige analyse van de bestaande werkwijzen zijn verbetervoorstellen voor een efficiënter en kwalitatief verbeterd werkproces geformuleerd. Die zijn doorgesproken met het de betrokken. Daarna is de implementatie vormgegeven aan de hand van een actieagenda, die uitmondde in een invoeringsdatum van het nieuwe werkproces. Daarnaast zijn verbetervoorstellen geformuleerd voor het werkproces van de zuiveringsheffing.
Klantencontactcentrum provincie Groningen
In een inventariserend project is gekeken naar de wijze waarop de provincie telefonische vragen afhandelt, van centrale receptie naar afdelingen en medewerkers. Op basis van de organisatieprincipes van een klantencontactcentrum is vervolgens verkend op welke wijze de afhandeling van telefonisch contact gestructureerd ingericht kan worden.
Kwaliteitshandvest waterschap Noorderzijlvest
Voor het waterschap is in samenspraak met de organisatie een model kwaliteitshandvest opgesteld, waarvan de organisatorische vertaling vervolgens in beeld is gebracht. Hierbij stond de vraag centraal welke processen noodzakelijk zijn om de beloofde dienstverleningskwaliteit waar te maken.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2