Cases Rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek burgerparticipatie Staphorst

De gemeente Staphorst heeft al een aantal jaren beleid voor het betrekken van burgers bij de beleidsvorming en het mogelijk maken van burgerinitiatief. Een eerste evaluatie leidde tot de Nota Burgerkracht (2015). Deze wordt in dit rekenkameronderzoek, dat Lexnova uitvoert samen met Pro Facto, tegen het licht gehouden. Onderzocht wordt wanneer burgerparticipatie, in de brede zin van het woord, daadwerkelijk is toegepast, op welke wijze dat is gebeurd en tot welke concrete resultaten dat heeft geleid, in de beleidsvorming of anderszins. De onderzoeksuitkomsten zullen mede gebruikt worden voor een nieuwe nota Burgerkracht.

Rekenkameronderzoek samenwerking sociaal domein Schagen en Hollands Kroon
In samenwerking met Pro Facto heeft Lexnova onderzoek gedaan naar de voortijdig beëindigde samenwerking van beide gemeenten in de uitvoeringsorganisatie voor beide gemeenten voor zorg, jeugd en sociale zekerheid. Het onderzoek heeft duidelijkheid gecreëerd voor de twee gemeenteraden in de oorzaken van het voortijdig stranden van de samenwerking, alsmede in het ontbindingsproces van de samenwerkingsorganisatie. Daarmee zijn wezenlijke politieke vragen beantwoord en kon de balans opgemaakt worden. Aan het onderzoek zijn concrete aanbevelingen verbonden voor toekomstige samenwerkingsprocessen.
Rekenkameronderzoek wegenonderhoud Meppel
Lexnova heeft het beleid voor wegenonderhoud over een periode van vier jaar doorgelicht, in samenwerking met een specialist van Antea Group. Het onderzoek richtte zich op de kwaliteit van het beleid, als basis voor effectief en efficiënt wegbeheer. Aandachtspunten waren onder meer de aanwezigheid van langetermijnprognoses, een systeem van rationeel wegbeheer en jaarlijkse uitvoeringsplannen, en daarnaast de wijze waarop de raad bij beleid en uitvoering wordt betrokken en daarover wordt geïnformeerd. Dat heeft geleid tot een volgens de raad zeer helder rapport met bruikbare aanbevelingen.
Rekenkameronderzoek deregulering Aa en Hunze
In een evaluatie van het dereguleringsbeleid heeft Lexnova geïnventariseerd in hoeverre de mogelijkheden tot vermindering van overbodige regelgeving en administratieve lastenvermindering zijn benut en welke kansen er op dit vlak liggen in het sociale domein.
Rekenkameronderzoek parkeerbeleid Deventer
Lexnova heeft, in samenwerking met Mobycon, het parkeerbeleid geëvalueerd op haar consistentie, effecten en relatie tot de economische vitaliteit van de binnenstad, voor verschillende doelgroepen (middenstand en inwoners). Het betrof een onderzoek waarin ook de gemeentelijke monitoring van het beleid en de perceptie van stakeholders zijn betrokken. Het onderzoek heeft geresulteerd in aanbevelingen voor de aanscherping van het beleid.
Rekenkameronderzoek juridische procedures Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout
Lexnova heeft onderzocht in hoeverre de indruk van de gemeenteraden dat in hun gemeentes sprake was van bovenmatige aantallen juridische procedures op feiten berust. Dat is gebeurd aan de hand van een uitgebreide inventarisatie op diverse beleidsterreinen, onder andere door een enquête. Daarnaast zijn de resultaten beoordeeld aan de hand van een benchmark, waarin vergelijkbare gemeenten waren opgenomen.
Rekenkameronderzoek klantencontactcentrum Harlingen
Lexnova heeft de kwaliteit van de dienstverlening door het klantcontactcentrum in Harlingen onderzocht, in samenwerking met Pro Facto, door toetsing aan doelstellingen en aan metingen. In het onderzoek was veel aandacht voor de feitelijke werkwijze van front en back office en de aansluiting daartussen, hetgeen resulteerde in bruikbare verbeteradviezen.
Rekenkameronderzoek parkeerbeleid Veere
In samenwerking met Mobycon heeft Lexnova het parkeerbeleid onderzocht op consistentie en effectiviteit. De jaarlijkse evaluaties en aanpassingen van het beleid in overleg met de belanghebbenden en betrokkenen waren belangrijke aandachtspunt. De beleidsaanbevelingen zijn overgenomen door het college.
Rekenkameronderzoek Zwartewaterland centrumplan Zwartsluis
De ruimtelijke reconstructie van het centrum van Zwartsluis, die behalve een ruimtelijke facelift ook de strategische aankoop van panden betrof, is door Lexnova onderzocht. De oorzaken van tussentijdse wijzigingen in het projectplan en de manier waarop daar door de gemeente mee om is gegaan stonden centraal in het onderzoek. De aanbevelingen hadden onder meer betrekking op de projectregie, de strategische relatie met stakeholders en het helder bepalen van projectdoelen, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.