Cases Rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek burgerparticipatie Midden-Drenthe

Lexnova onderzoek in opdracht van de rekenkamercommissie Midden-Drenthe het gemeentelijke beleid voor burgerparticipatie. Daarbij ligt het accent op de beleidspraktijk: op welke wijze geeft de gemeente handen en voeten aan burgerparticipatie en hoe ervaren de betrokkenen in de samenleving deze participatie? In het onderzoek wordt eveneens vooruitgekeken, met name om de rol van de gemeenteraad te versterken. Daarbij komen vragen aan de orde als: hoe verhoudt burgerparticipatie zich tot de verantwoordelijkheid van de raad of hoe kan participatie als verplicht onderdeel van de Omgevingswet het beste worden ingevuld?

Rekenkameronderzoek juridische procedures Almelo

Lexnova doet, samen met Pro Facto, onderzoek naar de omvang en effectiviteit van bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke procedures. Het onderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief. De rekenkamer wil graag een beeld van de omvang van de procedures: hoeveel zijn dat er en hoe verhoudt die omvang zich tot vergelijkbare gemeenten? Deze bevindingen worden gerelateerd aan het onderzoek naar de juridische kwaliteit. Welke normen hanteert Almelo voor het juridisch handelen en is de praktijk ermee in overeenstemming? Wordt er voldoende gedaan om procedures te voorkomen en de rechtsbescherming van burgers te garanderen? Het onderzoek heeft een inventariserend en evaluerend karakter.

Rekenkameronderzoek subsidiebeleid Meppel

Lexnova doet, in samenwerking met Pro Facto, onderzoek naar beleid en uitvoering van subsidies in de gemeente Meppel. Dat gebeurt onder meer aan de hand van casestudies. De raad wil graag meer inzicht in het huidige beleid en de subsidieverleningspraktijk, mede tegen de achtergrond van een komende herijking van het beleid. Welk zicht is er op de effecten van subsidiëring en wat is de aangewezen manier om in tijden van financiële krapte om te gaan met subsidies? Dit zijn enkele van de vragen die in het onderzoek aan de orde komen.

Rekenkameronderzoek naar duurzame landbouw

In opdracht van de Noordelijke Rekenkamer bieden wij ondersteuning  bij de uitvoering van een uitgebreid rekenkameronderzoek naar het provinciaal beleid ter ontwikkeling van een duurzame landbouw. Duurzaamheid en natuurinclusiviteit in relatie tot het landbouwbeleid krijgen steeds meer aandacht. Ook voor de drie noordelijke provincies is de ontwikkeling van een meer duurzame en natuurvriendelijke uitoefening van de landbouw een beleidsdoel. De noordelijke provincies wijzen erop dat hun rol vooral gericht is op het faciliteren en stimuleren van ontwikkelingen die leiden tot een meer duurzame landbouw. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen in de sector overwegend richting schaalvergroting. De Noordelijke Rekenkamer onderzoekt op welke manier de noordelijke provincies de afgelopen jaren met subsidieverstrekking op bijvoorbeeld het gebied van duurzaam ondernemen, circulaire landbouw en biologische landbouw hebben bijgedragen aan een verduurzaming van de landbouw. Per provincie worden twee subsidieprojecten nader onderzocht.

Rekenkameronderzoek burgerparticipatie Staphorst

De gemeente Staphorst heeft al een aantal jaren beleid voor het betrekken van burgers bij de beleidsvorming en het mogelijk maken van burgerinitiatief. Een eerste evaluatie leidde tot de Nota Burgerkracht (2015). Deze wordt in dit rekenkameronderzoek, dat Lexnova uitvoert samen met Pro Facto, tegen het licht gehouden. Onderzocht wordt wanneer burgerparticipatie, in de brede zin van het woord, daadwerkelijk is toegepast, op welke wijze dat is gebeurd en tot welke concrete resultaten dat heeft geleid, in de beleidsvorming of anderszins. De onderzoeksuitkomsten zullen mede gebruikt worden voor een nieuwe nota Burgerkracht.

Rekenkameronderzoek samenwerking sociaal domein Schagen en Hollands Kroon
In samenwerking met Pro Facto heeft Lexnova onderzoek gedaan naar de voortijdig beëindigde samenwerking van beide gemeenten in de uitvoeringsorganisatie voor beide gemeenten voor zorg, jeugd en sociale zekerheid. Het onderzoek heeft duidelijkheid gecreëerd voor de twee gemeenteraden in de oorzaken van het voortijdig stranden van de samenwerking, alsmede in het ontbindingsproces van de samenwerkingsorganisatie. Daarmee zijn wezenlijke politieke vragen beantwoord en kon de balans opgemaakt worden. Aan het onderzoek zijn concrete aanbevelingen verbonden voor toekomstige samenwerkingsprocessen.
Rekenkameronderzoek wegenonderhoud Meppel
Lexnova heeft het beleid voor wegenonderhoud over een periode van vier jaar doorgelicht, in samenwerking met een specialist van Antea Group. Het onderzoek richtte zich op de kwaliteit van het beleid, als basis voor effectief en efficiënt wegbeheer. Aandachtspunten waren onder meer de aanwezigheid van langetermijnprognoses, een systeem van rationeel wegbeheer en jaarlijkse uitvoeringsplannen, en daarnaast de wijze waarop de raad bij beleid en uitvoering wordt betrokken en daarover wordt geïnformeerd. Dat heeft geleid tot een volgens de raad zeer helder rapport met bruikbare aanbevelingen.
Rekenkameronderzoek deregulering Aa en Hunze
In een evaluatie van het dereguleringsbeleid heeft Lexnova geïnventariseerd in hoeverre de mogelijkheden tot vermindering van overbodige regelgeving en administratieve lastenvermindering zijn benut en welke kansen er op dit vlak liggen in het sociale domein.
Rekenkameronderzoek parkeerbeleid Deventer
Lexnova heeft, in samenwerking met Mobycon, het parkeerbeleid geëvalueerd op haar consistentie, effecten en relatie tot de economische vitaliteit van de binnenstad, voor verschillende doelgroepen (middenstand en inwoners). Het betrof een onderzoek waarin ook de gemeentelijke monitoring van het beleid en de perceptie van stakeholders zijn betrokken. Het onderzoek heeft geresulteerd in aanbevelingen voor de aanscherping van het beleid.
Rekenkameronderzoek juridische procedures Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout
Lexnova heeft onderzocht in hoeverre de indruk van de gemeenteraden dat in hun gemeentes sprake was van bovenmatige aantallen juridische procedures op feiten berust. Dat is gebeurd aan de hand van een uitgebreide inventarisatie op diverse beleidsterreinen, onder andere door een enquête. Daarnaast zijn de resultaten beoordeeld aan de hand van een benchmark, waarin vergelijkbare gemeenten waren opgenomen.
Rekenkameronderzoek klantencontactcentrum Harlingen
Lexnova heeft de kwaliteit van de dienstverlening door het klantcontactcentrum in Harlingen onderzocht, in samenwerking met Pro Facto, door toetsing aan doelstellingen en aan metingen. In het onderzoek was veel aandacht voor de feitelijke werkwijze van front en back office en de aansluiting daartussen, hetgeen resulteerde in bruikbare verbeteradviezen.
Rekenkameronderzoek parkeerbeleid Veere
In samenwerking met Mobycon heeft Lexnova het parkeerbeleid onderzocht op consistentie en effectiviteit. De jaarlijkse evaluaties en aanpassingen van het beleid in overleg met de belanghebbenden en betrokkenen waren belangrijke aandachtspunt. De beleidsaanbevelingen zijn overgenomen door het college.
Rekenkameronderzoek Zwartewaterland centrumplan Zwartsluis
De ruimtelijke reconstructie van het centrum van Zwartsluis, die behalve een ruimtelijke facelift ook de strategische aankoop van panden betrof, is door Lexnova onderzocht. De oorzaken van tussentijdse wijzigingen in het projectplan en de manier waarop daar door de gemeente mee om is gegaan stonden centraal in het onderzoek. De aanbevelingen hadden onder meer betrekking op de projectregie, de strategische relatie met stakeholders en het helder bepalen van projectdoelen, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.