Energietransitie

Cases Energietransitie

Financiële participatie bij projecten hernieuwbare energie

In het Klimaatakkoord is een streven opgenomen van 50% lokaal eigendom van projecten voor hernieuwbare energie. Om hier uitvoering aan te geven kunnen gemeenten en provincies participatiebeleid opstellen, dat gericht is op het stimuleren van 50% eigendom van de lokale omgeving bij de ontwikkeling en ingebruikname van bijvoorbeeld zonneparken. Gemeenten en provincies kunnen met name gedurende het voortraject (de fase voorafgaand aan de vergunningaanvraag) sterk inzetten op vormen van participatie, waaronder financiële participatie.

Uit een door Lexnova Overheidsadvies, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd onderzoek, blijkt dat decentrale overheden graag vorm willen geven aan dit beleid, maar worstelen met de manier waarop. Zo blijken overheden het ‘streven naar’ soms te vertalen als een verplichting. In het beleid wordt financiële participatie voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning afgedwongen: geen financiële participatie door de omgeving, betekent geen vergunning voor de ontwikkelaar. Dit, terwijl zo een resultaatsverplichting juridisch gezien niet mogelijk is.

Hoe ver mag je als gemeente of provincie gaan om te bereiken dat de lokale omgeving kan meeprofiteren van de opbrengsten van bijvoorbeeld zonneparken? Voor het antwoord op die vraag, bent u bij ons aan het juiste adres! Wij adviseren u graag hoe ver u kunt gaan en kunnen uw huidige participatiebeleid met het oog daarop tegen het licht houden. Wilt u graag participatiebeleid opstellen? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn. We ondersteunen u graag bij het opstellen van dit beleid, waarbij op de juiste manier aandacht wordt gegeven aan participatie van de lokale omgeving bij energieprojecten.

Draagvlakonderzoek Energietransitie

De uitvoering van het vastgestelde Klimaatakkoord brengt grote opgaven met zich mee. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen. Overheden, inwoners, bedrijven en instellingen krijgen hier volop mee te maken. De wijze waarop de verschillende partijen hierbij worden betrokken, het creëren van draagvlak, acceptatie en de wijze van participatie vormen belangrijke aandachtspunten.

Het is van meerwaarde dat met name overheden zich tijdig verdiepen in gewenste en passende vormen van participatie. In het Klimaatakkoord en bij de opstelling van de zogeheten Regionale Energiestrategie (RES), is participatie immers een belangrijk thema. Een peiling onder inwoners of overige doelgroepen blijkt een uitstekend instrument om gewenste vormen van participatie te achterhalen!

Recentelijk hebben onderzoekers van Lexnova in opdracht van de Provinciale Staten van Drenthe een uitgebreide inwonerspeiling uitgevoerd onder de inwoners van de provincie Drenthe naar de gewenste betrokkenheid bij de energietransitie en welke rol Provinciale Staten hierbij kan spelen. Dit onderzoek leidde tot zeer nuttige inzichten over gewenste vormen van participatie.

Voor overheden (gemeenten en provincies) en in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) is het houden van een peiling onder inwoners - of draagvlakonderzoek - van meerwaarde. U kunt daarbij ook andere doelgroepen betrekken, zoals het bedrijfsleven (ondernemerspeiling energietransitie) of maatschappelijke instellingen.

In de onderstaande brochure treft u meer informatie aan over het uitvoeren van peilingen in het kader van de energietransitie.

Brochure Draagvlakonderzoek Energietransitie (PDF)

Advisering duurzaamheidsbeleid gemeente Grootegast

Lexnova heeft in samenwerking met gemeentelijke betrokkenen diverse regelingen en beleidvoornemens geïntegreerd tot een strategisch beleidsdocument.

Opstellen ambitiedocument De Groene Loper

De Groene Loper staat voor richting geven aan een van de grootste uitdagingen waarvoor burgers, ondernemers en overheden staan: een succesvolle transitie van een fossiel gedomineerde economie naar een duurzame en circulaire economie. De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energie neutraal te zijn, hetgeen ook naadloos aansluit op het nationale beleid dat gericht is op het vergroten van de productie van duurzame energie en versterken van de economie via dit thema. Dit versterken wordt ook wel groene groei genoemd, wat zoveel betekent als economisch groeien door middel van bedrijven die werkzaam zijn op de thema’s duurzame energie en biobased. Lexnova is mede-ontwikkelaar van het ambitiedocument ‘De Groene Loper’ dat een aanzet geeft voor dergelijke duurzame groei, waarbij diverse acties zijn geformuleerd, zoals het wegnemen van knellende regelgeving en het inrichten van financieringsinstrumenten. Gezamenlijk leiden deze acties tot een verbetering van het vestigingsklimaat voor bestaande en/of nieuwe bedrijven.

Verkenning regelgeving zonne-energie

Aan de hand van vijf cases heeft Lexnova knelpunten in regelgeving onderzocht bij de toepassing van zonne-energie op bedrijfspanden. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen zijn: Energiebelasting, salderingsmethode, leveringsvergunning, netwerkvergunning en planologisch gebruik en postcoderoosregeling.

Inventarisatie knelpunten ontwikkeling Smart Grits

In opdracht van de gemeente Groningen heeft Lexnova een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke juridische knelpunten bij de implementatie van een grootschalige demonstratie-project van een slim energiesysteem in de provincie Groningen. Het onderzoek richtte zich op het signaleren van knelpunten in wetgeving bij het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Dit vraagt om een deels nieuwe IT-infrastructuur en (gepersonaliseerde) energie gerelateerde diensten zoals opslag, conversie en CO2 mitigatie.

Stimulering biobased economy door vermindering regeldruk

De ontwikkeling van de biobased economy in Noord-Nederland wordt onder andere gehinderd door belemmerende regelgeving. Op grond van dit gegeven heeft Lexnova in opdracht van de Kamer van Koophandel Noord Nederland en het ministerie van Economische Zaken onderzoek uitgevoerd naar het creëren van een experimenteerzone om de ondervonden regeldruk te verminderen. Het project draagt de naam ‘Invulling experimenteerzone stimulering biobased economy door vermindering van belemmerende regeldruk’.

 

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2