Beleidsadvies- en evaluatieprojecten

Enkele van onze advies- en evaluatieprojecten:

Evaluatie gemeentelijke uitbestedingen

In opdracht van het ministerie van EZK heeft Lexnova onderzoek gedaan naar de mate van inbesteden door gemeenten. Inbesteden gaat over het besluit van een overheid om bepaalde activiteiten zelf uit te voeren in plaats van deze uit te besteden aan de markt. Het gaat dan bijvoorbeeld om overheden die schoonmakers en beveiligingsmedewerkers in eigen dienst nemen, in plaats van voor deze dienstverlening (via een aanbesteding) een private partij in te schakelen. De aanleiding voor dit onderzoek vormt de motie van het Kamerlid Amhaouch c.s., die de regering heeft verzocht te onderzoeken hoe een digitaal register inbesteden kan worden opgezet.

Beleidsevaluatie Regio Groningen Assen

Lexnova heeft, in samenwerking met Pro Facto en E&E Advies, het strategische beleid van de regiosamenwerking Groningen Assen geëvalueerd. Dit regionale samenwerkingsverband van twee provincies en veertien gemeenten heeft als doel het stimuleren van de economische ontwikkeling en woonkwaliteit van de regio. In een grondige evaluatie is het succes van dit beleid onderzocht en zijn talrijke bestuurders geconsulteerd. Dat heeft geleid tot een voorstel voor actualisering van het beleid.

Reclamebeleid gemeente Groningen

Groningen krijgt steeds meer verzoeken van initiatiefnemers voor grootschalige uitingen van LED-reclame, op zichtlocaties buiten het centrum, in de binnenstad en bij evenementen. Het huidige reclamebeleid kent slechts een beperkt regime voor LED-reclame, terwijl regulering gewenst is. In dit project is verkend op welke wijze het reclamebeleid geschikt gemaakt kon worden voor de behandeling van aanvragen voor diverse uitingsvormen van digitale reclame.

Lexnova heeft onderzoek gedaan door een verkenning van gemeentelijk reclamebeleid voor digitale reclame en de juridische kaders (benchmarkonderzoek). Ook zijn deskundigen van gemeenten, landelijke organisaties en uit de LED-industrie geïnterviewd. Daardoor is inzicht verkregen in alle aspecten van digitale reclame en regulering (technische mogelijkheden, ruimtelijke ordening, contractering, etc.). Vervolgens is in een workshop met de gemeente Groningen verkend welke beleidsmogelijkheden de gemeente heeft, mede in relatie tot het huidige beleid. De opties zijn doorgesproken met de verantwoordelijk wethouders en vertaald in een document dat als basis dient voor beleidsaanpassing en de afhandeling van aanvragen. Lees verder over het project Digitale buitenreclame.

Formatieonderzoek vaarweginspectie provincie Groningen
Naar aanleiding van de roosterknelpunten in de vaarweginspectie heeft Lexnova onderzoek gedaan naar de formatiebehoefte van de vaarweginspectie en de advisering over vaarweg-gerelateerd beleid. Daarbij is zowel gekeken naar de wijze van uitvoering van werkzaamheden, als naar de bestuurlijke ambitie ten aanzien van veiligheid op de vaarwegen. Dat heeft geleid tot aanbevelingen voor de route naar een realistische, op de kwaliteitsbehoefte afgestemde formatie.
Haalbaarheidsverkenning vestiging museum gemeente Grootegast
In opdracht van de gemeente Grootegast is, ten behoeve van de initiatiefnemers van een speelgoedmuseum, onderzocht welk groeiscenario voor het museum realistisch is en welke mate van professionalisering van het initiatief daarvoor vereist is.
Advisering economisch beleidsplan De Wolden
Lexnova heeft De Wolden geregeld geadviseerd over de manier waarop ondernemers bij het beleid van de gemeente betrokken kunnen worden. De relatie met ondernemers is ook een belangrijk onderdeel van het economische beleidsplan van de gemeente dat door Lexnova grondig is geactualiseerd.
Evenementenbeleid Noordoostpolder
De aanleiding van dit project vormde de wens van de gemeente om inzicht te krijgen in haar praktijk van toezicht op (risico)evenementen en in wat in dit opzicht in juridische zin minimaal van gemeenten gevraagd wordt. Met dit project is de basis gelegd voor een intensiever toezicht en zijn de organisatorische consequenties van de keuze daarvoor in beeld gebracht.